กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางใจทิพย์ บุญเรือง
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/4โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่องการไม่ส่งการบ้าน
2 การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
3 ความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบในห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี