กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิญานันท์ ศรีสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0880228437
อีเมล์ : piyanan.sri@gmail.com
ที่อยู่ :
234/12 หมู่ 3 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง ศาสนาที่เกิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยการจัดการ เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative and Collaborative Learning)
2 การพัฒนาผลการเรียนรู3 เรื่อง แนวคิดที่ส;งผลต;อสังคมและการปกครองในยุโรปสมัยกลาง ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปJที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด3วยการจัดการเรียนรู3โดยใช3การสอนแบบ สืบสวนสอบสวนเปOนกลุ;ม (Group Investigation method)
3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง ศาสนาที่เกิดในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม (Group Investigation method)
4 การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือของมนุษยชาติในคริสต์วรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน โดยการจัดการศึกษาโดยใช้หลักการซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
5 วิจัยการพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องศาสนาที่เกิดในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4