กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลเชื้อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0981788562
อีเมล์ : social_pkn@hotmail.com
ที่อยู่ :
11/4 หมู่ 13 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดย การใช้วิธีการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสนมสิการ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ชุดการสอน
3 พัฒนาการรักษาศีล ๕ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 สาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ชุดการสอน
5 วิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการใช้วิธีการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4