กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : สาคร อ่อนเอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 09225403XX
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
826/5 ม.12 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/ภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การศึกษาปัญหาความคงทนในการจาคาศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
3 เจตคติและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบอุปนัย (Inductive teaching) ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
4 การวัดเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ