กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววิกานดา พิณแพทย์
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานอีสป สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนด้วยการสอนแบบ Project Based Learning โดยบูรณาการผลิตภัณฑ์พื้นบ้านปราจีนบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3 เจตคติและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบอุปนัย (Inductive teaching) ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
4 การพัฒนาทางภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน และสื่อโฆษณาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี