กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวญาณิศา สุทธิผาสุข
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0830219864
อีเมล์ : yanisa12348@gmail.com
ที่อยู่ :
433 ม.16 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 กศ.บ. คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2558 - ปัจจุบัน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
2 การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ
3 การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
4 การพัฒนาทักษะการออกเสียงของคำกริยาที่เติม –ed โดยบัตรคำ แบบฝึกหัด และสื่อ VDO