กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเตชิต บุญมาพิทักษ์กุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลปกรรม (ดนตรี)
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Tachid-8@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / ศิลปกรรม (ดนตรี)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ธันวาคม 2557 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิชาศิลปะ 2 รหัส ศ21102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
2 การปรับพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 วิชาศิลปะ3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560