กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2534 ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / ดนตรีศึกษา
2554 ปริญญาโท / ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี / บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การสอนร้องเพลงไทยเดิมโดยใช้คาราโอเกะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
2 พัฒนาแบบฝึก ทักษะเรื่องการขับร้องเพลงไทย อัตราจังหวะสองชั้น ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1โร
3 การสอนร้องเพลงไทยเดิมโดยใช้คาราโอเกะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
4 การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการขับร้องเพลงไทย อัตราจังหวะสองชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5 ชุดการสอนสาระดนตรี เรื่องอัตราจังหวะดนตรีไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1/4