กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางขวัญตา พิมพ์ดีด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ / นาฏศิลป์
2558 ปริญญาโท / ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง / บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง ภาษาท่า โดยใช้เพลงไทยเดิมเป็นสื่อ กลุ่มสาระการ เรียนรู้ศิลปะ รายวิชานาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
2 การศึกษาผลการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านสังคมดีขึ้น
3 การศึกษาผลการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านสังคมดีขึ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
4 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี2 ที่มีต่อบทเพลงในรำวงมาตรฐาน
5 การแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชาศิลปะ1 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม