กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกอร ชาหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : chahomcha@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการหาค่ากลาง ของข้อมูล โดยใช้กระบวนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องการหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์จากตำแหน่งที่ ที่เป็นทศนิยมโดยใช้วิธีการคำนวณที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ค32202 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา เปอร์เซ็นต์ไทล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี