กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกกร ศรีสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0818323059
อีเมล์ : kanokpoy@gmail.com
ที่อยู่ :
130/1 หมู่ 6 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2543 ปริญญาตรี กศ.บ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2555 ปริญญาโท กศ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2545-พ.ศ.2555 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ครู
พ.ศ.2555-ปัจจุบัน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนหลังเรียน สถิติเบื้องต้น โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายสำหรับนักเรียนม.6
2 รายงานผลการใช้แบบฝึกทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการเรียงการสับเปลี่ยน
3 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
4 การพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
5 การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี