กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจันธิมา คูณวัฒน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
2 การแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน / การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดยใช้การเสริมแรงโดยใช้สัญญาเงื่อนไข
3 การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับ การนับ และความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณ
4 การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนม.2/6