ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาพร พงษ์ลุน
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,15:59  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวภา วัชรกาฬ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,15:57  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมในคาบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นายยุทธนา ชุดทองม้วน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,15:54  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการศึกษาความต้องการครูที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางวิไล ขาวสระ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,15:51  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องศาสนาที่เกิดในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิญานันท์ ศรีสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,15:44  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการใช้วิธีการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลเชื้อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,15:42  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการสำรวจการรักษาศีล5ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนปราจีนกัลณี
ชื่ออาจารย์ : นางวันเพ็ญ สงวนสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,15:37  อ่าน 147 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้ไขพฤติกรรมการไหว้ที่ไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐนันท์ เธียรวรโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,15:35  อ่าน 134 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : อรพิณ สุขใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2559,15:43  อ่าน 448 ครั้ง
รายละเอียด..