ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องการสร้างเว็ปไซต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายธวัชชัย วอนศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:09  อ่าน 210 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาความต้องการครูที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอภิญญา ยินดียม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:09  อ่าน 184 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาความต้องการครูที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพสร อู่แก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:09  อ่าน 194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง33101
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมปอง โกซิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:08  อ่าน 182 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง33101
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:08  อ่าน 171 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 รหัส ง32101 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชญา จอมคำสิง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:08  อ่าน 175 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนรู้ เรื่อง Resistor ด้วย Power point ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายจักรกริช เภาโพธิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:07  อ่าน 185 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
ชื่ออาจารย์ : นางจันทรรัตน์ เหมือนเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:07  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณีในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
ชื่ออาจารย์ : นายยุทธนา บุญเล่า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:06  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณีในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
ชื่ออาจารย์ : นายพูลศักดิ์ ยืนยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:05  อ่าน 322 ครั้ง
รายละเอียด..