ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเป็นฐาน รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่องการร้อยเรียงถ้อยคำ (สำนวน) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐวรรณ พลเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,09:18  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริชาติ ทองเล็ก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,09:18  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้คล่อง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา มิตรยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,09:17  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรีดาพร เกตุนคร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,09:17  อ่าน 111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เจตคติในการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาภรณ์ จำจิตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,09:16  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อาหารไทยในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเมษยา สุขชม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,09:15  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อาหารไทยในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางนันทกัญ ธนพาพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,09:14  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นายอนุพงษ์ ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:38  อ่าน 217 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรลักษณ์ บุญค้ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:33  อ่าน 201 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี เข็มเศรษฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:33  อ่าน 203 ครั้ง
รายละเอียด..