ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายมาโนช มั่นคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:22  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายไพฑูรย์ ทิพยสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:22  อ่าน 182 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความพึงพอใจต่อผลการใช้สื่อ SCIENCE SHOW ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง สารละลายกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโสภา มณฑา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:21  อ่าน 203 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความพึงพอใจต่อผลการใช้สื่อ SCIENCE SHOW ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง สารละลายกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิสันตรี รสดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:21  อ่าน 336 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:20  อ่าน 322 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัตดา มนต์มีศีล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:20  อ่าน 198 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่ออาจารย์ : นางลัดดา ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:20  อ่าน 176 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 รหัสวิชา คอม 5 การสร้างเว็บเพจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายจตุพล ปัญจธรรมกุล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:12  อ่าน 168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความรับผิดชอบ
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร วงษ์ดารา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:12  อ่าน 168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 รหัสวิชา คอม 3 การจัดการฐานข้อมูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐพร ตั้งประดิษฐ
ตำแหน่ง : ครู พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:11  อ่าน 193 ครั้ง
รายละเอียด..