ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยการพัฒนาตามแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเมษยา สุขชม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:07  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อแก้ปัญหาการอ่านคำในภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรีดาพร เกตุนคร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:06  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการพัฒนาตามแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาภรณ์ จำจิตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:05  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญคำประพันธ์ประเภทกลอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญคำประพันธ์ประเภทกลอน
ชื่ออาจารย์ : นางนันทกัญ ธนพาพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:05  อ่าน 236 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจาตุพร นิยมวิทยพันธ์ุ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:04  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นายชัชภูมิ กมลรักษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:03  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายวรพงษ์ อ่อนนา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:02  อ่าน 130 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายวสันต์ งามแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:01  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:01  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางปณิธาน แว่นสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:00  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..