กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวชัชชญา จอมคำสิง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กรณีศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี)
2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(กรณีศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี)
3 การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อการใช้เศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ของใช้ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
4 สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 รหัส ง32101 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย