กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจักรกริช เภาโพธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การใช้รูปแบบการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ Power Point เรื่อง Resistor ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
2 การใช้รูปแบบการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ Power Point เรื่อง Resistor ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
3 การใช้รูปแบบการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ Power Point เรื่อง Resistor ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
4 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน วิชาการงานอาชีพ 6 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
5 สื่อการเรียนรู้ เรื่อง Resistor ด้วย Power point ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560