กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 08750550450
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาใต้ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3