กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายมณฑล โหระโช
ตำแหน่ง : หัวหน้าสายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0890974788
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล