กลุ่มบริหารงานบุคคล

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววาสนา แสงบัญดิษฐ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบุคคล
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอนภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0818294379
อีเมล์ : krittiyaponsang@gmail.com
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล