กลุ่มบริหารทั่วไป

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
138 ม.10 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล