งานประกันคุณภาพการศึกษา
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการอ่านม.5 (อ่าน 124) 02 ก.พ. 61
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศด้านการพูดม.5 (อ่าน 123) 02 ก.พ. 61
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการฟังม.5 (อ่าน 119) 02 ก.พ. 61
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ ฟังพูดอ่านเขียน)ม.5 (อ่าน 122) 02 ก.พ. 61
ทักษะอยู่อย่างพอเพียง(ตามช่วงวัย)ม.5 (อ่าน 89) 02 ก.พ. 61
ทักษะสื่อสารตามช่วงวัยม.5 (อ่าน 113) 02 ก.พ. 61
ทักษะชีวิตม.5 (อ่าน 118) 02 ก.พ. 61
ทักษะการคิดขั้นสูงม.5 (อ่าน 138) 02 ก.พ. 61
ทักษะสามารถใช้เทคโนโลยีม.5 (อ่าน 116) 02 ก.พ. 61
ทักษะแสวงหาความรู้ฯม.5 (อ่าน 126) 02 ก.พ. 61
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศด้านการพูดม.6 (อ่าน 119) 02 ก.พ. 61
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศด้านการเขียนม.6 (อ่าน 108) 02 ก.พ. 61
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศด้านการอ่านม.6 (อ่าน 107) 02 ก.พ. 61
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการฟังม.6 (อ่าน 113) 02 ก.พ. 61
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ ฟังพูดอ่านเขียน)ม.6 (อ่าน 125) 02 ก.พ. 61
ทักษะความเข้าใจพหุวัฒนธรรม (อ่าน 123) 02 ก.พ. 61
ทักษะการใช้ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนม.6 (อ่าน 110) 02 ก.พ. 61
ทักษะอยู่อย่างพอเพียง(ตามช่วงวัย)ม.6 (อ่าน 116) 02 ก.พ. 61
ทักษะสื่อสารตามช่วงวัยม.6 (อ่าน 122) 02 ก.พ. 61
ทักษะชีวิตม.6 (อ่าน 145) 02 ก.พ. 61
ทักษะการคิดขั้นสูงม.6 (อ่าน 96) 02 ก.พ. 61
ทักษะสามารถใช้เทคโนโลยีม.6 (อ่าน 101) 02 ก.พ. 61
ทักษะแสวงหาความรู้ฯม.6 (อ่าน 97) 02 ก.พ. 61
ผลการประเมินติดตามการบริหารจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2559 (อ่าน 340) 23 ส.ค. 60
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษ (อ่าน 375) 25 ก.ค. 60
แนวทางการเขียนรายงาน SAR (อ่าน 350) 25 ก.ค. 60
แนวทางการปฏิรูประบบประกัน (อ่าน 328) 25 ก.ค. 60
การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา (อ่าน 378) 25 ก.ค. 60
คู่มือการประกันคุณภาพ (อ่าน 338) 25 ก.ค. 60
มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ฉบับปรับปรุง 2560 (อ่าน 482) 08 มิ.ย. 60
คู่มือจุดเน้นของโรงเรียนแบบทดสอบทักษะฟังพูดอ่านเขียน (อ่าน 418) 02 มี.ค. 60
คู่มือจุดเน้นของโรงเรียนทักษะการฟัง (อ่าน 412) 02 มี.ค. 60
คู่มือคณะประเมินประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 397) 03 ก.พ. 60
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (อ่าน 324) 13 ม.ค. 60
มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2559 (อ่าน 363) 12 ม.ค. 60
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 289) 05 ม.ค. 60
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (อ่าน 313) 05 ม.ค. 60
คู่มือการประเมินงานประกันคุณภาพ จากสพม.7 (อ่าน 459) 08 ก.ค. 59
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเขตพื้นที่ 28 มิถุนายน 2559 (อ่าน 463) 30 มิ.ย. 59
ประมวลภาพรับการประเมินของ คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วันที 28 มิถุนายน 2 (อ่าน 429) 30 มิ.ย. 59