ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ห้อง 111  กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ห้อง 112  ห้องรับรอง
ห้อง 113  ห้องผู้อำนวยการ
ห้อง 114 - 115 ห้องประชุมพิกุลกาญณ์(โสตฯ 1)
ห้อง 116  กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ห้อง 121 - 126 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้อง 131 - 136 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ