ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางเพียงใจ สีโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:51  อ่าน 104 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดผลงาน

ชื่อเรื่อง การวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ชื่อผู้วิจัย นางเพียงใจ สีโสม  นายเสรีนันต์  สรรเพ็ชร์  และนางประภาภรณ์ ทรงประโคน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

          รายงานวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561

          กลุ่มตัวอย่าง/ประชากรที่ใช้  คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4-4/7 จำนวน 150 คน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาการศึกษา เขต 7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดเจตคติเป็นจำนวน 10 ข้อ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น  จำนวน  1  ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ โดยใช้สถิติ โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย

          ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 3.70 ซึ่งแปลความได้ว่า นักเรียนมีเจคติที่ดีวิชาคณิตศาสตร์

โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,15:51   อ่าน 104 ครั้ง