กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวพิช์กัญญา อธิพวงมาลัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ ฉัตรโชคไพศาล
ครู คศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางนงนุช พิทักษ์ธนานนท์
ครู คศ.2

นางศุภรัศมิ์ บุญใช้
ครู คศ.3

นางวนิดา พูนวัน
ครู คศ.3

นายธานินทร รอดเกตกูล
ครูผู้ช่วย

นายสุริยนต์ มหาราช
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชราภรณ์ เกษรศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัจณา วัฒนานุกูลพงษ์
ครูผู้ช่วย

นายศิวนันท์ อธิจันทรรัตน์
ครูผู้ช่วย