กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปทุมทิพย์ ยีรัมย์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรำวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2/1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ปีการศึกษา 2562
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ ประกอบเพลงรำวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดือนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนปราจีน กัลยาณี โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
3 การพัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์เพลงงามแสงเดือน โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนในเวลาเรียนและ นอกเวลาเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี