กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นาย ชาญเดช เรืองศรี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การสอนแบบกลุ่มย่อย เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับ การนับ และ ความน่าจะเป็น ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยวิธีการ สอนแบบโพลยา
3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนหลังเรียนเรื่องฟังก์ชันเอกโพแนนเชียลและลอกการิทึม ของนักเรียนม.5