กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางไตรรัตน์ โชติพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การศึกษาสาเหตุเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
2 การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา สังคมศึกษา 3 ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
3 พัฒนาผลการเรียนรู้ วิชาหน้าที่พลเมือง 2 เรื่อง กฎหมายสิทธิเด็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณีด้วยวิธีสอนแบบกระบวนการที่ได้รับการกระทาซ้าและเสริมแรง กับวิธีสอนแบบกระบวนการปกติ