กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางณรัณนันท์ โพธิ์เดชสิรวุฒ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลการใช้ชุดกิจกรรมเรื่องการแยกสารด้วยวิธีการกรองที่มีต่อผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
2 การทดลองใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบร่างกายในการพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3 ผลของการใช้ผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปราจีนกัลยาณีที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่ไม่ผ่านการประเมิน
4 การใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสาร ในการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561
5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง หินอัคนี
6 การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน และการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว 22101