กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวหิรัญญา กุลบุตร
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
2 ศึกษารายกรณี: กรณีนักเรียนที่มีพฤติกรรมขี้อาย ไม่กล้าแสดงออกและหาแนวทางในการดำเนินการช่วยเหลือ
3 การศึกษารายกรณี:นักเรียนที่มีพฤติกรรมแอบหลับในเวลาเรียนและหาแนวทางดำเนินการช่วยเหลือ
4 ศึกษารายกรณี: กรณีนักเรียนที่มีพฤติกรรมเหม่อลอยและแนวทางในการดำเนินการช่วยเหลือ