กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวิไล ขาวสระ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายวิชาประวัติศาสตร์
2 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียน
4 จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
5 วิจัยการศึกษาความต้องการครูที่พึงประสงค์ของนักเรียน