คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางลัดดา ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0819828938
อีเมล์ : ladda.03@hotmail.com
ที่อยู่ :
8 ม.2 ถ.ศิวบูรณ์ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล