กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิช์กัญญา อธิพวงมาลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา มวยไทยศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0871470591
อีเมล์ : phitchkanya1976@hotmail.com
ที่อยู่ :
638 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
2 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1