กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวรพงษ์ อ่อนนา
ตำแหน่ง : งานสำนักงานและประกันฃีวิต
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
งานสำนักงาน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล