กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวมานัสวิณีญื เวียงปฏิ
ตำแหน่ง : หัวหน้าางานส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล