กลุ่มบริหารวิชาการ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
ตำแหน่ง : ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : มวยไทยศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขามวยไทยศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล