กลุ่มบริหารวิชาการ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
49 ม.1 ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล