กลุ่มบริหารวิชาการ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวันเพ็ญ สงวนสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาการสอนการเรียนรู้
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วัดผลการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
72 หมู่ 2 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล