กลุ่มบริหารวิชาการ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววาสนา แสงบัญดิษฐ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประกันคุณภาพ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0818294379
อีเมล์ : krittiyaponsang2518@gmail.com
ที่อยู่ :
634 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2557 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2545-2551 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ครู
2551-2559 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล