กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนฤมล หนูพรม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาผรั่งเศส
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 กระบวนการเรียนการสอนออกเสียงภาษาฝรั่งเศส ที่เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนห้อง ม.4/8 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
2 การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้คำศัพท์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
3 การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศสจากแบบฝึกอ่านประสมคำเป็นขั้นตอนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี