กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางลัดดา ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0819828938
อีเมล์ : ladda.03@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การสร้างและจัดหาสื่อการเรียนรู้ AR เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
2 กล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่จากสมาร์ทโฟน
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 5 ว33245 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง อาณาจักรสัตว์ โดยใช้เทคนิคสร้างความสัมพันธ์
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เทคโนโลยีทาง DNA โดยใช้เทคนิค Reflection
5 กล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่จากสมาร์ทโฟน จากการอบรมสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ