กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอรอุมา หัวโนนม่วง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0992782
อีเมล์ : nittiya-bio@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื่องพันธุกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ชิ้นงาน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ชนิดต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
3 การใช้แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานความร้อน ในการพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4 การส่งเสริมการท่องคาศัพท์ในวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐาน
5 การวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6-4/10 ที่มีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
6 ผลการใช้ Mild Mapping ในการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการสืบพันธ์ของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี