กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาพร พงษ์ลุน
ตำแหน่ง : ครู พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0801671709
อีเมล์ : phonglun@hotmail.com
ที่อยู่ :
209 หมู่ 3 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ในรายวิชาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
2 การศึกษาการลดปัญหาการไม่ตอบคาถามครูผู้สอนในชั้นเรียน โดยการสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับผู้เรียน