กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสายใจ ฉิมพาลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริการรัฐกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0991646158
อีเมล์ : saijai.chi@gmail.com
ที่อยู่ :
90/1 หมู่ 8 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยการใช้ PowerPoint เรื่อง พระมหากษัตร์ย์ไทยและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ไทย วิชาประวัติศาสตร์ 3 รหัสวิชา ส32102 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2 พัฒนาผลการเรียนรู้ วิชาหน้าที่พลเมือง 2 เรื่อง กฎหมายสิทธิเด็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณีด้วยวิธีสอนแบบกระบวนการที่ได้รับการกระทาซ้าและเสริมแรง กับวิธีสอนแบบกระบวนการปกติ
3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 3 รหัสวิชา ส 32102
4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560