กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวันเพ็ญ สงวนสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การวัดและประเมินผลการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0876031299
อีเมล์ : wanpen03032505@gmail.com
ที่อยู่ :
72 หมู่ 2 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 พัฒนาการรักษาศีล ๕ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
2 ผลการใช้ผู้ช่วยครูที่มีต่อการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
3 วิจัยการสำรวจการรักษาศีล5ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนปราจีนกัลณี