กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางณัฐนันท์ เธียรวรโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0800973035
อีเมล์ : nutanan262505@gmail.com
ที่อยู่ :
130/1 หมู่ 9 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การแก้ไขพฤติกรรมการไหว้ที่ไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 รายวิชาประวัติศาสตร์
3 พัฒนาการรักษาศีล ๕ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
5 การแก้ไขพฤติกรรมการไหว้ที่ไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560