กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพจนีย์ เครื่องสาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบชองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณ
3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 รหัสวิชา ท30223 การใช้ห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
4 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการให้บริการงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปีการศึกษา 2560