กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนพรัตน์ คงมาลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0892443951
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนโน้มน้าวใจ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/11 โดยใช้แบบฝึกการเขียนโน้มน้าวใจ
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งคําประพันธ์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 โดยใชแบบฝกการแตงคําประพันธ
3 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญคำประพันธ์ประเภทกลอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน จับใจความสำคัญคำประพันธ์ประเภทกลอน
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย (ท33101)