กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอุไรวรรณ สุขขา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลป
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาตรี / ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ศิลปศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ ประกอบเพลงรำวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดือนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
2 ผลการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ เรื่องการวาดภาพระบายสี โดยใช้แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ (Constructivism) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
3 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Jigsawวิชาทัศนศิลป์ การออกแบบงานศิลปะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
4 ผลการพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสีน้ำ โดยใช้บทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
5 ผลการพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี โดยใช้บทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3