กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุจิตรา วันทะนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นาฏศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปภัมภ์) / นาฏศิลป์-ศิลปะ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 พฤจิกายน 2534 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง อาจารย์1
16 มีนาคม 2539 โรงเรียนบ้านวังกวาง อาจารย์1
10 ตุลาคม 2542 โรงเรียนบ้านบางขาม อาจารย์2
30 พฤษาคม 2550 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ครู/คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 สร้างสรรค์นาฏลีลาอาเซียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/8
2 การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน