กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวบังอร ไชยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0982476276
อีเมล์ : bangorn901@gmail.com
ที่อยู่ :
42 ซ.ปราจีนวิลเลจ ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูอุปภัมถ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
7.30 - 16.30 น. โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน วิชาการงานอาชีพ 4 ของนักเรียนระดับชั้น ม.2/7
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 4/7